cyber security 10

เกี่ยวกับเรา

NRVT

NRVT – NARA AdvanceTech Co., Ltd.

บริษัท นารา แอดวานซ์เทค จำกัด

บริษัท business technology ผู้ให้บริการระบบดิจิตอลที่มีความหลากหลายทางด้านเทคโนโลยีและทักษะทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนธุรกิจตั้งแต่การเริ่มต้นการสร้างธุรกิจในโลกออนไลน์ บริการขยายธุรกิจด้วยการตลาดในระบบดิจิตอล (Digital Marketing) ตลอดจนการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมภายในองค์กร (Digital Transformation)

พร้อมตอบสนองดำเนินการของทุกธุรกิจให้ขับเคลื่อนไปในโลกดิจิตตอลได้อย่างรววดเร็ว และเติบโตอย่างยั่งยืน

Our Philosophy

Navigate

business together with our technology

Activate

initiation to stimulate business grow

Rejuvenate

workstyle for continuous improvement

Accumulate

 values for sharing  to society

Our customers

Landing Projects

%

Customers' satisfaction

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ธุรกิจของเรา

พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาค้นคว้าเทคโนโลยี และเครื่องมือที่ทันสมัย อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างเสียรภาพทั้งโครงสร้างทางธุรกิจและทรัพยากร ในการสนับสนุนกิจการลูกค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยยังรักษาสมดุลทางสังคม

Continuously research and develop new technology for the sustainability company’s infrastructure and economy to maximize customer business.

 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการตลาดในการประยุกต์ เพื่อพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศและในอาเซียน

To be the lead marketing technology company in Thailand and Asian.

NRVT :: NARA Advancetech นารา แอดวานซ์เทค